Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Het Verduurzamingshuis B.V., Het Energielabelhuis en Woningrapporten.nl

Versie 21 december 2023

 

1     Definities

1.1  Opdrachtnemer: Het Verduurzamingshuis B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89185153 (hierna te noemen: opdrachtnemer). Het Energielabelhuis en Woningrapporten.nl zijn onder Het Verduurzamingshuis geregistreerde handelsnamen.

1.2      Opdrachtgever: De partij die diensten afneemt van opdrachtnemer.

1.3      Diensten: Diensten of werkzaamheden die door opdrachtnemer op grond van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever worden uitgevoerd.

1.4       Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

2     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

2.2       Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

3     Specifieke bepalingen over registratie energielabel en maatwerkadvies in landelijk gegevensbestand

3.1       Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de opdracht op de hoogte te zijn van het feit dat het door opdrachtnemer opgemaakte energielabel en/of maatwerkadvies en de gegevens die worden opgenomen voor het opmaken daarvan, kunnen worden geregistreerd in het landelijk gegevensbestand EP-Online (beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); www.ep-online.nl).

3.2       Opdrachtgever geeft door ondertekening van de opdracht toestemming voor een mogelijk controleonderzoek aan zijn woning/woongebouw/utiliteitspand ten aanzien waarvan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uit te voeren door de certificatie-instelling die belast is met het controleren van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtnemer.

3.3       Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de opdracht op de hoogte te zijn van het feit dat het geen toegang verlenen tot een woning/woongebouw/utiliteitspand ten behoeve van het controleonderzoek als bedoeld in artikel 3.2 leidt tot de verwijdering van het energielabel en/of maatwerkadvies uit het landelijk gegevensbestand (en als gevolg waarvan het betreffende energielabel of maatwerkadvies ongeldig is).

3.4       Opdrachtnemer informeert opdrachtgevers in het geval dat de certificatie-instelling één of meerdere geregistreerde energielabels of het maatwerkadvies intrekt waarvoor door betreffende opdrachtgever opdracht is gegeven.

3.5       Opdrachtgever heeft het recht om na registratie van het energielabel en/of maatwerkadvies in het landelijk gegevensbestand bij de opdrachtnemer het volledige projectdossier van de opdracht op te vragen.

 

4     Aanbiedingen en offertes

4.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een opdrachtgever levert. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.2      Ieder door opdrachtnemer gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook als in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.

4.3       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Als het aanbod of de offerte van opdrachtnemer is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie, staat opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

4.4       Als door opdrachtnemer werkzaamheden moeten worden verricht ter zake een object dat deel uitmaakt van een groter geheel, zal opdrachtgever vooraf aangeven op welke gebouwonderdelen de werkzaamheden betrekking hebben. In onderhavige situaties behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele meerkosten te factureren.

4.5       Als, nadat opdrachtnemer een offerte aan opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie, de wensen of de feiten op basis waarvan opdrachtnemer de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is opdrachtnemer gerechtigd om van de uitvoering van de werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtnemer zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Als de beëindiging van de overeenkomst aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

4.6       Afbeeldingen, tekeningen, meetgegevens, informatie, etc. van de diensten, die door opdrachtnemer worden verstrekt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten.

4.7       Aanvullende afspraken en/of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van opdrachtnemer zijn bevestigd

4.8       Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.9       Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Opdrachtnemer geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

 

5     Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1       De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt in ieder geval tot stand op het moment waarop:

  1. Opdrachtgever het aanbod of de offerte van opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard, of;
  2. Opdrachtnemer het verzoek of de opdracht van opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard, of;
  3. Opdrachtnemer met medeweten van opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de diensten.

5.2       Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

 

6     Uitvoering van de Diensten

6.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever, gaat opdrachtnemer geen resultaatverplichting aan, maar een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten zorgvuldig en bekwaam uit te voeren.

6.2       Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer alle informatie doen toekomen waar opdrachtnemer om heeft gevraagd, of waarvan opdrachtgever in redelijkheid moet begrijpen dat opdrachtnemer deze nodig heeft voor een juiste uitvoering van de diensten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door opdrachtnemer verlangde informatie beschikbaar en loopt de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en een eventuele extra vergoeding voor de diensten voor rekening van opdrachtgever.

6.3       Opdrachtnemer en zijn personeel zijn te allen tijde gebonden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de diensten, welke al van kracht is of in de toekomst van kracht wordt, voor zover de toepasselijkheid van deze wet- en regelgeving door partijen niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

6.4       Aan een aanbod van opdrachtnemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6.5       Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van of dienst door opdrachtnemer dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

 

  1. Vergoeding en facturering

7.1       In de door partijen overeengekomen vergoeding voor de diensten zijn alle kosten van opdrachtnemer begrepen, tenzij anders overeengekomen. Als de bedragen inclusief btw zijn, dan wordt dit expliciet vermeld.Extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.

7.2       Opdrachtnemer zal geen meerkosten bij opdrachtgever in rekening brengen als de wijziging van of aanvulling op de diensten het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

7.3       Betaling van facturen van opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, op de wijze en in de valuta zoals vermeld op de factuur, tenzij door partijen uitdrukkelijk een andere betaaltermijn of wijze van betaling is overeengekomen.

7.4       Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een vordering op opdrachtnemer te verrekenen met de facturen van de opdrachtnemer of zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer om die reden op te schorten.

7.5       Bezwaren tegen een factuur van opdrachtnemer dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst door opdrachtgever aan opdrachtnemer gemeld te worden. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van het onbetwiste gedeelte niet op.

7.6       Als opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn, is hij van rechtswege in verzuim. Onverminderd het voorgaande heeft opdrachtnemer het recht om de diensten op te schorten totdat de openstaande vergoeding alsnog is voldaan.

7.7       De bij aanvang van de uitvoering van de diensten overeengekomen prijzen of uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment bestaande prijspeil. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft opdrachtnemer het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen. Opdrachtnemer heeft het recht de met opdrachtgever overeengekomen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen met de Dienstenprijsindex (DPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

8.1  Geheimhouding

8.1       Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie van opdrachtgever met strikte vertrouwelijkheid behandelen. Opdrachtnemer garandeert dat zij:
a. Geen vertrouwelijke informatie voor een ander doel dan voor het doel waarvoor de

            vertrouwelijke informatie verstrekt is te zullen aanwenden, en;

  1. Vertrouwelijke informatie als strikt geheim zullen behandelen en deze niet openbaar zullen maken of onthullen aan derden, daaronder begrepen publiek of de pers.

8.2       Opdrachtnemer zal slechts vertrouwelijke informatie verstrekken aan haar personeel, gelieerde maatschappijen, advocaten, onderaannemers, tussenpersonen, hulppersonen en/of accountants, als hij van oordeel is dat deze dienen te beschikken over de vertrouwelijke informatie teneinde hun werkzaamheden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Een partij zal de in dit artikel genoemde personen voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van vertrouwelijke informatie nadrukkelijk over het vertrouwelijke karakter informeren en hen een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen als geldt voor die partij zelf.

8.3       Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van dit artikel is het ieder der partijen toegestaan vertrouwelijke informatie openbaar te maken, c.q. te onthullen, indien deze partij daartoe op grond van een rechterlijk bevel of wettelijke verplichting gehouden is, mits:
a. Bij de onthulling de belangen van de partij, aan wie de vertrouwelijke informatie toebehoort,

       voldoende beschermd worden overeenkomstig de overeenkomst; en
b. De onthullende partij de andere partij dusdanig tijdig op de hoogte heeft gebracht van deze verplichte onthulling dat de andere partij voldoende tijd heeft om een dergelijke onthulling bij de bevoegde instantie aan te vechten, mits een dergelijke melding is toegestaan.

8.4       Ieder der partijen zal op schriftelijk verzoek van de andere partij en in ieder geval bij beëindiging van de werkzaamheden of de overeenkomst, om welke reden dan ook, alle vertrouwelijke informatie, die zij van de andere partij onder zich heeft retourneren en/of vernietigen, zonder daarvan een kopie in enigerlei vorm of op enigerlei gegevensdrager achter te houden, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

 

9     Privacy

9.1       Als in het kader van de uitvoering van de diensten persoonsgegevens worden verwerkt door opdrachtnemer, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving in acht nemen.

9.2       Voor het opstellen van een overeenkomst worden diverse persoonsgegevens gevraagd alsmede gegevens over het woon- of utiliteitsgebouw waarvoor een energielabel, Energie-Index of maatwerk energieprestatieadvies of anderzins wordt opgesteld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor:
– Het invoeren van gebruikelijke klantgegevens in de database van het bedrijf;
– Communicatie over diensten (maken van afspraken) die zijn gerelateerd aan de

       overeenkomst;
– Het verzamelen van technische opnamegegevens van het gebouw ten behoeve van de

       bepaling van het energielabel of het energieprestatieadvies;
– Monitoring: het monitoringsbestand wordt geregistreerd in de database van Rijkdienst voor  Ondernemend NL (RVO).

9.3       RVO gebruikt het monitoringsbestand ten behoeve van dataverzameling met als doel het monitoren, handhaven en borgen van de kwaliteit ten aanzien van de uitgebrachte energieprestatie. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl en deze gegevens zijn openbaar inzichtelijk.

 

10   Intellectuele eigendomsrechten

10.1      De totstandkoming van de overeenkomst of de uitvoering van de diensten zal geen invloed hebben op de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer en houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever, noch worden aan een partij gebruiksrechten (licenties) verleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

10.2      Het is opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het logo en handelsmerken van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.

 

11        Uitbesteding aan derden

11.1      Opdrachtnemer is gerechtigd de diensten uit te besteden aan een onderaannemer, of tijdelijk gebruik te maken van gekwalificeerd personeel van derden zoals uitzendkrachten, als dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

11.2     Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de diensten gebruik maakt van derden of onderaannemers blijft opdrachtnemer verantwoordelijk voor die keuze en voor de werkzaamheden van deze derden en/of hun medewerkers. De door deze derden verleende diensten zijn ook onderworpen aan de servicelevels, zoals eventueel tussen partijen overeengekomen.

 

12   Aansprakelijkheid

12.1      De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte of gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

12.2      Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

12.3      Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag. Mocht dit geen standhouden dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar bereid is uit te keren. 

12.4      Opdrachtgever is verplicht klachten over de diensten direct te melden aan opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren. Het indienen van klachten ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.

12.5      Aan een aanbod van opdrachtnemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

12.6      Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod of tekst of andere informatie van opdrachtnemer dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

12.7      Metingen en opnames worden door opdrachtnemer gedaan naar beste kennis en wetenschap en geheel te goeder trouw, echter kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze meting t.a.v. opdrachtnemer. In geval van inhuur door een vastgoedspecialist (o.a. taxateur, makelaar, energieprestatie- of maatwerkadviseur) is de vastgoedspecialist verantwoordelijk voor het delen en gebruik maken van de beschikbaar gestelde gegevens door opdrachtnemer. Ook is de vastgoedspecialist aansprakelijk voor eventueel geleden schade bij eigen klant (d.w.z. huurder, koper, eigenaar of verkoper van een woning).

12.8      Als de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit die overeenkomst.

12.9      De opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door opdrachtnemer opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan opdrachtnemer door te geven. Tenzij binnen twee weken wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde diensten, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Opdrachtnemer heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van de opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

12.10   Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vervalt in elk geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

13   Overmacht

13.1     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van hun verplichtingen uit de Overeenkomst als en voor zover de tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid die overmacht oplevert.

13.2     Als een partij als gevolg van overmacht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, dient die partij de andere partij hiervan onverwijld melding te doen. Indien opdrachtnemer een beroep doet op overmacht zal opdrachtnemer onmiddellijk aan opdrachtgever een herstelplan overhandigen om de gevolgen van de overmachtssituatie zo spoedig mogelijk op te lossen of te beperken.

13.3     Indien blijkt dat een object, ondanks de tussen partijen gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd als gevolg van een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid, kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan de inspectie niet op een redelijke termijn alsnog kan worden uitgevoerd, dan blijft de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

13.4     Als op de overeengekomen inspectiedatum- en/of het overeengekomen tijdstip van de inspectie namens de opdrachtgever niemand aanwezig is op de overeengekomen locatie en de inspectie daardoor geen doorgang kan vinden, blijft de opdrachtgever, zonder dat hij recht heeft op een inspectie op een nader vast te stellen moment, de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, zonder enig recht op korting.

 

14   Diversen

14.1     Het is partijen niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit een tussen hen bestaande overeenkomst over te dragen of te verpanden, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

14.2     Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en mits dit geen langere reistijd dan 10 minuten vergt vanaf het Object. Opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor een vooraf overeen te komen vergoeding te vragen. In onderhavige situaties zal opdrachtnemer gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Opdrachtnemer kan van opdrachtgever verlangen om een sleutelverklaring te ondertekenen.

 

15   Toepasselijk recht/geschillen

15.1     Alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2     De rechter binnen het arrondissement waar de opdrachtgever is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.