Pricacy statement

Privacy statement Woningrapporten.nl

(Woningrapporten.nl is een handelsnaam van Het Energielabelhuis B.V., Kvk: 89185153)

Privacyverklaring
Woningrapporten.nl verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan.

Verantwoordelijke
Woningrapporten.nl kan de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Dit houdt in dat Woningrapporten.nl beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Woningrapporten.nl is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


Persoonsgegevens
Woningrapporten.nl verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Woningrapporten.nl gebruikt o.a. naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres (kortom: de contactgegevens) om uitvoering te geven aan de opdrachten die zij krijgt van haar klanten.


Grondslag van de verwerking
Woningrapporten.nl moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.


Doel van de verwerking
Woningrapporten.nl verwerkt de gegevens om de overeenkomst ten uitvoer te leggen en voor het optimaal uitvoeren van onze diensten, waaronder ook eventuele inloggegevens voor online platforms. Daarnaast gebruikt Woningrapporten.nl de gegevens voor innovatie- en marketingactiviteiten. Woningrapporten.nl beschermt, verzamelt en verwerkt alle overige gegevens die u met ons deelt en die bijdragen aan een optimale service van huidige en toekomstige diensten.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 24 van de AVG verplicht Woningrapporten.nl om passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. HWoningrapporten.nl zet daartoe alle mogelijke technische middelen in zoals antivirus-, spam-, malware- en overige technieken.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Woningrapporten.nl bewaart uw persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of conform wettelijke bewaartermijnen. Daarom is het wenselijk uw contactgegevens te bewaren. Na intrekking van uw toestemming zullen uw gegevens definitief verwijderd worden.


Uitwisseling
De gegevens kunnen worden verstuurd naar derden. Dit gebeurt alleen als deze derden betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Derden hebben geen toestemming om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst.
Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd.


Website en cookies
Aan de samenstelling en inhoud van de website besteedt Woningrapporten.nl veel zorg. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid hiervan. Ook niet voor de gevolgen van handelingen, op basis van de informatie hierop. Daarbij maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Dit betekent dat voorkeuren, zoekinformatie, ip-adressen en dergelijke wordt opgeslagen. Ons actuele cookiestatement staat op onze website.


Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op rectificatie en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 van de AVG). Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Woningrapporten.nl verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Woningrapporten.nl behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.


U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan Woningrapporten.nl., o.v.v. inzageverzoek AVG, Het
Steenland 13, 3751LA in Bunschoten.


Privacy statement laatst bijgewerkt mei 2023